Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
ขิง
 
ทุกๆส่วนของต้นมีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อ ผลเป็นผลแห้ง ภายในมีผลย่อย 4 ผล ส่วนที่ใช้บริโภคคือใบ การขยายพันธ์ โดยใช้การปักชำ การปลูก ปลูกโดยใช้เมล็ด ให้เมล็ดบนแปลงปลูก ใช้ดินละเอียดกลบหนา 0.5ซ.ม. หาวัสดุคลุมบางๆ อีกชั้นหนึ่ง รดน้ำให้ชุ่ม เมื่อกล้าอายุ 20 วัน ย้ายลงแปลงปลูกในแปลง เตรียมดินโดยการไถพรวน พร้อมกับการใส่ปุ๋ยคอก 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อย้ายปลูกได้ 15 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรียสสลับกับปุ๋ยสูตร 25-7-7
 
 
 
 
 
 
จัดทำโดย ส.ต.อ. วีรพงษ์ ทองมาก โทร 0830645441
email-veeraponw@hotmail.com